Open brief van vooraanstaande Nederlandse klimaatwetenschappers

by

55 vooraanstaande Nederlandse wetenschappers hebben een open brief geschreven om de huidige commotie omtrent klimaatonderzoek in de juiste context te plaatsen (pdf hier). Absoluut lezenswaardig, en ik blij dat meer wetenschappers van zich laten horen in het publieke debat. Het is te lang overschaduwd geweest door tendentieuze berichtgeving en verdachtmakingen.

Update: Het is nu mogelijk je steun te betuigen aan de open brief middels een ondertekening (alleen voor Dr.’s en Prof.’s). Zie http://www.sense.nl/openbrief

Hieronder volgen de belangrijkste passages uit de brief (uhm, dat is meer dan de helft):

Fouten in het IPCC klimaatrapport worden thans door sommigen aangegrepen om de hele klimaatwetenschap in diskrediet te brengen. In de Tweede Kamer zijn klimaatwetenschappers onlangs zelfs neergezet als ‘bedriegers’ en ‘klimaatmaffia’. Zulke kwalificaties missen grond in de feiten en zijn daarom misplaatst. Dat het IPCC niet onfeilbaar is, maakt haar hoofdconclusies nog niet onwaar of gekleurd. Wel zou het IPCC grootmoediger moeten worden in het snel en openlijk erkennen en corrigeren van fouten.

Met deze open brief vanuit de wetenschap beogen wij het ontstane beeld bij te stellen. Wij vragen om de discussie dichter bij de feiten te houden. We gaan achtereenvolgens in op de hoofdboodschap uit de klimaatwetenschap, op de werkwijze van het IPCC en op de kwaliteitsborging van het IPCC. We sluiten af met handreikingen voor verbetering van ons werk en herstel van het gedeukte vertrouwen in de klimaatwetenschap.

Het klimaatprobleem

Sinds 1990 is de kennis over en de ernst van klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen snel toegenomen. Belangrijke componenten van het klimaatsysteem zijn daarbij binnen de natuurwetenschap goed begrepen. Het staat vast dat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer sterk is toegenomen sinds de industriële revolutie. Dat deze broeikasgassen in de atmosfeer een hoofdrol spelen bij de temperatuur aan het aardoppervlak is elementaire fysica. Door de toename van broeikasgassen verandert de balans van de warmtestraling van de aarde, waardoor deze zeer waarschijnlijk opwarmt. Een wereldwijde opwarming van ruim een halve graad in de afgelopen eeuw is al waargenomen. Door een na-ijleffect op de al gerealiseerde toename van broeikasgassen in de atmosfeer stijgt de wereldgemiddelde temperatuur naar verwachting in de komende decennia verder met tenminste 1°C. [Dit heeft m.i. betrekking op de verwachte temperatuursstijging als gevolg van de huidige concentratie, oftewel, exclusief het effect van toekomstige emissies. BV]

De toename van broeikasgassen komt hoofdzakelijk door de wijze waarop kolen, olie en aardgas worden gebruikt en door ontbossing. De onzekerheden over de toekomstige uitstoot van broeikasgas en de effecten daarvan zijn groot. Studies van gerenommeerde onderzoeksgroepen laten zien dat bij onbelemmerde voortzetting van de uitstoot van broeikasgassen de wereldwijde opwarming ook doorzet, met 1,1 tot 6,4°C in 2100 (ten opzicht van de periode 1980-1999). Mede doordat er in het klimaatsysteem tal van kantelpunten zitten, kan dit al in de komende honderd jaar deels onvoorspelbare en mogelijk verstrekkende en onomkeerbare gevolgen hebben voor mens en natuur.

In het akkoord van Kopenhagen is afgesproken dat gevaarlijke verstoring van het klimaatsysteem voorkomen moet worden en dat daarom de wereldgemiddelde opwarming moet worden beperkt tot maximaal 2°C (ten opzichte van pre-industrieel). Onderzoek laat zien dat dit economisch en technisch mogelijk is met emissiereducerende maatregelen en door veranderingen in het consumptiepatroon.

Het IPCC en Klimaatrapport 2007

IPCC is een open netwerkorganisatie die gebruik maakt van gerenommeerde deskundigen uit heel de wereld, vooral van universiteiten, waaronder de meeste Nederlandse universiteiten, en van onderzoekinstellingen zoals in ons land KNMI, ECN, en PBL. In IPCC werken thans 194 landen samen, waaronder Nederland.

(…)

De 2007-rapporten zijn geschreven door circa 44 schrijfteams, met in totaal 450 hoofdauteurs. Die auteurs zijn op grond van hun expertise geselecteerd, met inspraak van alle 194 deelnemende landen. Nog eens 800 wetenschappers hebben tekstbijdragen aangeleverd over specifieke aspecten.

(…)

Bij het laatste rapport gaven 2.500 referenten samen ca. 90.000 commentaarpunten op de 44 hoofdstukken. Voor elk afzonderlijk commentaarpunt is door de betreffende auteurs met argumenten aangegeven hoe dat commentaar is verwerkt. [verschoven naar voren. BV]

Fouten in het IPCC rapport

Het onjuiste jaartal voor het verdwijnen van de Himalaya gletsjers en het onjuiste percentage ‘land volledig beneden zeeniveau’ zijn voorbeelden van fouten die ruiterlijk moeten worden erkend en rechtgezet. Zij doen echter niets af aan de hoofdconclusie dat de mens het klimaat zeer waarschijnlijk verandert, met op termijn ingrijpende gevolgen.

In verhitte discussies die rond deze fouten zijn ontstaan, zijn vragen gerezen over de kwaliteit en integriteit van het IPCC. De kwaliteitsborging van het IPCC blijkt niet waterdicht. Maar het beeld dat er opzettelijk is geknoeid met wetenschappelijke kennis vindt geen grond in de feiten.

Ook het beeld dat de hoofdconclusies van het rapport afhangen van dubieuze bronnen wijzen wij met kracht van de hand. De referentielijst van het circa drieduizend bladzijden tellende klimaatrapport verwijst naar ruwweg 18.000 bronnen waarvan het overgrote deel gepeerreviewde wetenschappelijke studies betreft. Voor het verantwoord omgaan met zogeheten grijze bronnen geeft IPCC een heldere richtlijn. Bij de Himalayafout is die richtlijn niet goed nageleefd. Die naleving behoeft bij nieuwe rapportages extra aandacht.

(..)

Wij concluderen dat de IPCC procedures transparant en grondig zijn, ook al zijn zij niet feilloos. Het schrijven van IPCC rapporten en de kwaliteitsbewaking daarvan blijft immers mensenwerk. Een garantie op een foutvrij rapport is een onhaalbaar ideaal, hoezeer dat ook gewenst is. Wel is het essentieel de procedure steeds weer te evalueren en waar nodig aan te scherpen, door lessen te trekken uit de gebleken fouten.

(…)

Tags: , , , ,

24 Responses to “Open brief van vooraanstaande Nederlandse klimaatwetenschappers”

 1. Herman Vruggink Says:

  Huh ? 55 klimaatwetenschappers? De kop van het artikel klopt niet. Heb je de lijst wel eens goed bekeken? Ecologen, Biologen, Sociologen en ja er zijn klimaatwetenschappers bij. Net zoals sceptische wetenschappers ook niet altijd klimaatwetenschappers zijn. Was het niet steeds een argument van de gevestigde klimaatkliek dat bij het verschijnen van een lijst van wetenschappers die het er niet mee eens waren dat de mensen op de lijst geen klimaatwetenschappers waren? Zullen we dan maar afspreken dat dit niet minder relevante argument richting sceptici dan ook niet meer gebruikt wordt?

 2. Herman Vruggink Says:

  Rob de Vos is me al voor geweest: Hier is de complete lijst met de betreffende achtergrond van de zogenaamde klimaat wetenschappers te vinden:

  http://www.klimaatgek.nl/cms/

  Volgens mij tel ik DRIE Klimaatwetenschappers.

 3. JANdeWIT Says:

  Zie ook:
  Van enkele van deze ‘bedriegers’ heeft JdeW nog college gehad

  En waar is onze medewerker Bart Verheggen?

  DRASTIES – Dutch on the world. World on the Dutch
  http://www.drasties.com/

  JdeW.

 4. Marco Says:

  @Herman Vruggink: meteorologie is niet “klimaatwetenschap”. De klimaatwetenschap zit vol met fysici, geologen, en biologen, die allemaal belangrijke aspecten van het klimaat onderzoeken. De sterkte van de huidige klimaatwetenschap is ook dat die velden elkaar steeds weer ontmoeten met vergelijkbare hypotheses.

  Maar als je het zo nauw wilt nemen, dan is Gerrit Hiemstra een klimaatwetenschapper (heeft meteorologie gestudeerd) en Ray Pierrehumbert (fysicus) is dat niet. Ik denk dat beide daar ernstig bezwaar tegen zouden aantekenen.

 5. Heiko Gerhauser Says:

  It’s interesting that our very own Ton Hoff is a co-signer.

 6. Herman Vruggink Says:

  @Marco,

  Ik wil het juist NIET zo nauw nemen, ik heb juist al eerder een pleidooi gehouden dat een brede invalshoek juist nodig is. Echter tot vervelends toe hebben mensen als Labohm jaren moeten aanhoren dat ze zich er niet mee mochten bemoeien omdat ze geen klimaatwetenschappers zijn. Wordt het niet eens tijd dat we daar nu eens mee stoppen? Als dit klimaatwetenschappers zijn, prima, mar dan zijn de wetenschappers aan sceptische zijde van nu af aan ook klimaatwetenschappers. Indien de huidige heersende klimaatkliek niet zijn arrogantie wil laten varen dan vragen ze er gewoon om voor maffia uitgemaakt te worden.

 7. Bart Says:

  Herman Vruggink,
  Bijna alle namen die ik herken (zeg de helft) doen onderzoek aan een deelgebied van klimaatverandering. Maar je hebt gelijk, als je het heel puristisch beschouwt, zijn er niet veel klimaatmodelleurs, wellicht de enige groep die daadwerkelijk onderzoek doet aan het gehele klimaatsysteem, in plaats van ‘alleen maar’ een deelgebied. Nooit geweten dat jij zo’n hoge dunk had van die groep.

  Jan de Wit,
  Ik herken er ook een paar van de collegebanken. Waar ben ik? Er werden alleen “vooraanstaande” wetenschappers gevraagd. Als iedereen die in Nederland onderzoek doet aan een deelgebied van klimaat zou zijn gevraagd, was het een ondoenlijk lange lijst geworden. Ik zou de brief absoluut getekend hebben als ik daarom gevraagd zou zijn.

 8. Bart Says:

  Herman Vruggink,

  Een open mind is goed, maar niet zo open dat je hersens eruit vallen. Labohm spuit regelrechte onzin; dat is de reden dat hij niet serieus wordt genomen.

  Er is een groot verschil tussen het bijdragen aan kennisvergroting op een deelgebied dat met klimaat te maken heeft, en aan de andere kant het schreeuwen langs de zijlijn dat de hele wetenschap het mis heeft, terwijl je zelf de achtergrond mist om daar zo’n radicale bewering over te doen (over arrogantie gesproken!).

  Maak jezelf niet belachtelijk door de hele wetenschap voor maffia uit te maken.

 9. Herman Vruggink Says:

  We verschillen van mening over Hans Labohm. Zonder dat ik wil stellen dat Labohm geen fouten maakt, of dat ik altijd in alles met hem eens ben, vind ik dat hij over het algemeen een evenwichtig verhaal neer zet. Ik neem Labohm serieus. Jij maakt hem belachelijk. Gevolg? Discussie verhard en escaleert.
  Ik maak de wetenschap NIET uit voor maffia, ik stel alleen dat een bepaalde groep “Groene” wetenschappers met hun uitspraken werkt als een rode lap op een stier en daardoor het risico lopen door populisten voor maffia uitgemaakt te worden. Ik heb dus begrip voor de reactie en kan verklaren waarom deze ontstaat, ook al sta ik daar zelf niet achter.

 10. Bart Says:

  Herman Vruggink,

  Zonder gehinderd te worden door enige kennis van zaken doet Labohm heel boude beweringen over klimaatverandering, alsof de hele wetenschap er fallikant naast zit. Zijn redenering is van het niveau “ik zie een vogel vliegen in de lucht, dus al dat gezeur over zwaartekracht is onzin” (en leidt bovendien tot een communistische wereldregering).

  Als wetenschapper kan ik dat niet serieus nemen. Hem negeren is geen optie; daar heeft hij een te grote mond en een te groot publiek voor. Van een evolutionair bioloog kun je ook niet verwachten dat hij een creationist serieus neemt. In zo’n geval probeer je duidelijk te maken dat elke bewijsvoering voor zijn positie ontbreekt.

  Ik sta open voor opbouwende kritiek, en ook voor ideeën over hoe het maatschappelijke debat gedepolariseerd kan worden. Daar is de wetenschap (en de maatschappij) zeer bij gebaat. Het serieus nemen van onzin en misleiding hoort daar wat mij betreft niet bij. Daar is de wetenschap (en de maatschappij) namelijk allerminst bij gebaat.

 11. Marco Says:

  @Herman Vruggink: zoals Bart ook al aangeeft doen de meeste van de genoemde heren en dames (if not all) onderzoek in een deelgebied dat direct met het klimaat te maken heeft. Veel ‘skeptici’ doen helemaal geen onderzoek, maar zijn de beste stuurlui aan wal. Lindzen, Spencer, Pielke Sr, dat zijn klimaatonderzoekers. Watts, D’Aleo, Labohm, McIntyre, Monckton niet.

  Dat je Hans Labohm serieus neemt is nogal grappig, aangezien hijzelf niet meer doet dan naar anderen wijzen als bron voor zijn kennis. Hij doet zelf geen analyse, hij ‘presenteert slechts’. Hij is hoogstens een type-Al Gore van de ‘skeptici’. En Al Gore zal zich nooit en te nimmer een klimaatonderzoeker noemen.

  Overigens speelt er hier nog iets: Joe Romm heeft onlangs geklaagd over de term “climate scientist” die werd gelinkt aan Richard Tol en Roger Pielke Jr. “Scientist” is in de Angelsaksische wereld echter gereserveerd voor de harde beta wetenschappen. “Researcher” is veel breder. Tol (econoom) en Pielke Jr (politicoloog) vallen wel onder die laatste term, niet onder de eerste. Er geldt iets vergelijkbaars voor de lijst met ondertekenaars van de brief.

 12. Herman Vruggink Says:

  De grafiek van Labohm laat zien dat er 12 jaar van opwarming geen sprake is.
  Dat is geen bewijs dat CO2 geen opwarming kan veroorzaken maar is van belang omdat:

  1. Het een aanwijzing is dat de CO2 dominantie kleiner kan zijn dan verwacht;

  2. Het een absoluut noodzakelijk tegengeluid is tegen de alles omvattende mening dat Science settled is; Deze is verre van settled;

  3. In 2008 en 2009 is luidkeels verkondigd dat de opwarming nog erger is dan in het rapport 2007 staat: Aantoonbaar niet waar;

  4. In 2008 en 2009 is luidkeels verkondigd dat de zeespiegel stijging steeds sneller gaat: Aantoonbaar niet waar;

  5. Alle “groene” onheilsberichten over droogtes, uitstervende en bedreigde dieren en het “anders is het te laat” gebrul na 2007 een ongekende absurde vlucht heeft genomen.

  Wat kan je dan nog doen als sceptici: je wetenschappelijk uitdrukken ? door wie wordt je dan nog gehoord?

  Ik schaar mij niet achter het begrip de klimaatmaffia, maar ik wel achter het begrip Milieumaffia.

 13. Bart Says:

  Herman,

  Je eerste conclusie klopt absoluut niet, en is van het niveau van de vogel die de zwaartekracht ontkracht. Lees https://ourchangingclimate.wordpress.com/2010/01/06/falsificatie-van-klimaatverandering/ om te zien hoe eenzelfde type redenering wordt gebruikt om klimaatverandering zogenaamd te ontkrachten.

  Je andere punten zijn hoofdzakelijk stropoppen. Geen wetenschapper heeft ooit beweerd dat de hele wetenschap gesettled is. Waarom zouden ze anders nog wetenschapper zijn?

 14. Herman Vruggink Says:

  @Bart,

  Laten we stellen dat met 95% zekerheid broeikasgassen veroorzaker of mede veroorzaker is van de huidige opwarming. Als nu met het voortschrijden van de jaren er nagenoeg geen opwarming is maar wel de CO2 ppm stevig toeneemt, mag je dan niet ergens stellen na zorgvuldige controle van al je meetgegevens, dat er een moment komt dat er een mogelijke aanwijzing is dat de eerder aangenomen hypothese bijgesteld moet worden? Ik heb het over een aanwijzing naar een mogelijkheid, ik trek geen harde conclusie. Labohm brengt zijn bewering stelliger en dat gaat mogelijk wat te ver. Echter: “het onder de aandacht brengen” is vooral hierin het hoofddoel, niet om daar zozeer direct wetenschappelijke conclusies uit te trekken. Het verzoek is gewoon: ” Zullen we het eens een beetje rustig aandoen voordat we allerlei onzinnige maatregelen gaan nemen waarvan het nog maar de vraag is of die enig effect zullen hebben? ”

  Als ik goed naar de meerdere opvattingen luister in de klimaatwetenschap dan is er voldoende scepsis binnen de wetenschap. Het zijn helaas de alarmisten binnen vooral de milieubeweging die de boel verziekt hebben. Het enige verwijt dat ik de klimaatwetenschap maak is dat er nauwelijks nuance de afgelopen jaren gemaakt is richting de hysterie.

 15. Bart Says:

  Het al dan niet ‘rustig aan doen’ wat betreft maatregelen is een politieke vraag. Als wetenschapper verwacht ikdat die vraag tegemoet wordt getreden gebaseerd op de wetenschappelijke kennis van het systeem. Als die kennis verdraaid wordt, wellicht in de hoop om het draagvlak voor bepaalde maatregelen te verkleinen, dan stel ik dat aan de kaak. Dat doet niets af aan het feit dat over politieke maatregelen natuurlijk verschillende opinies bestaan. Maar in het licht van de risico’s en de lange tijdsschalen die met het probleem verweven zijn (het energiesysteem valt niet van de een op de andere dag te veranderen; het klimaatsysteem reageert traag op veranderingen in BKG concentraties, met lange na-ijl effecten op bijvoorbeeld de zeespiegel) doen we al verrekte rustig aan.

 16. Herman Vruggink Says:

  Precies, we doen het verrekte rustig aan. Indien we de CO2 doctrine even als waarheid aannemen dan zijn de maatregelen die Obama voorstelt volstrekt lachwekkend. Zeker is dat we spoedig door onze gasvoorraad heen zijn en met de olie is het ook deze eeuw wel op. We moeten toch over op alternatieven, dus begin gerust met een aantal windmolen parken op zee. Waarom treuzelt Cramer hier eigenlijk zo mee? Kernenergie? Persoonlijk liever niet in dicht bevolkt gebied, maar als het democratisch besloten wordt dan ook best. Energie besparen? Ook best: kan nooit geen kwaad. Goed landschapsbeheer? zeer noodzakelijk. CO2 in de grond? laten we daar nog maar eventjes mee wachten. Ondertussen kan de wetenschap de komende 10 jaar alles nog eens zorgvuldig onderzoeken en hebben we 10 jaar meer data.

 17. Bart Says:

  Wat nou doctrine? Het is basale natuurkunde! Of valt die appel ook naar beneden vanwege een zwaartekracht-doctrine?

  En dat eventjes wachten wordt ook al decennia geroept. Terwijl al in 1979 een consensus begon the ontstaan over de verwachte opwarming als gevolg van het teveel aan CO2 in de lucht. Wat we nu doen is wat je heel voorzichtigjes zou verwachten in respons op de kennis van 1979. We lopen in feite al 30 jaar achter met een daadkrachtige policy reponse. En nu wil jij daar 40 jaar van maken? Vanwege de lange tijdsschalen (zie mijn vorige commentaar) wordt later ingrijpen duur betaald.

 18. Herman Vruggink Says:

  @Bart,

  “daadkrachtige policy responce”

  Als ik nu stel dat ik een voorstander ben om voor 2020 te zorgen voor minimaal 20% aan schone energie dan loop ik toch al veel harder dan de huidige politieke plannen? Maakt het dan uit om welke reden we dat dan doen? Wat heb jij dan in gedachten aan maatregelen?

 19. jules Says:

  Herman,

  Het gaat de meeste wetenschappers niet zozeer om de titel “klimaatwetenschapper” (oid) maar om inhoud.

  En daar schort het bij skeptici als Hans Labohm (of Monckton) : Hans krijgt via zijn mailinglists allerhande door klimaatskeptische groeperingen opgestelde mails binnen met custom-made verhaaltjes en Hans vertaalt die netjes en post die op het internet. Of hij zelf de inhoud wel begrijpt is echter nog maar de vraag :

  Je moet er eens goed op letten in een internetdiscussie met Hans Labohm : van zodra het over inhoud gaat zal je hem niet meer zien reageren omdat hij dan moet afhaken. Zoals Bart al aanhaalde : Hans Labohm geraakt niet verder dan zeggen “die of die zegt dat” maar zal nooit inhoudelijk reageren. Hij ontbeert immers elke wetenschappelijke basis.

  Als Hans ernstig genomen wil worden, zal hij toch ooit een boek natuurkunde moeten openslaan …

  Hoewel verschillende personen het hem al hebben gevraagd heeft Hans ook nooit willen antwoorden op deze post die m.i. aantoont dat Hans feiten aandraagt waarvan hij weet dat ze onhoudbaar zijn.
  Wat vind jij van deze sequentie aan posts ? http://jules-klimaat.blogspot.com/2009/03/labohm-again-sigh.html
  Ben je het eens met mijn conclusie ?

  groeten,
  jules

 20. Herman Vruggink Says:

  @Jules,

  Als je wilt aangeven dat de laatste 12 jaar er geen opwarming heeft plaatsgevonden ondanks de vrolijk doorstijgende CO2 lijn, dan zie ik niet in waarom je de grafiek die Labohm gebruikt niet zou mogen presenteren zolang je maar niet aan de data zelf rommelt. Dit is geen ontkenning dat de aarde sinds 18 nog wat is opgewarmd en ook geen ontkenning dat het laatste decennia het warmste ooit gemeten is. Het is ook geen bewijs dat daarmee de CO2 hypothese niet zou kunnen kloppen. Ik zie je probleem niet zo

  Als je op detail niveau moet afhaken bij natuurkundigen hoeft niet te betekenen dat je geen inschatting of afweging kunt maken en dan is het volgens mij alleen maar goed dat je dan juist gebruik maakt van de kennis van anderen en deze in een leesbaar verhaal neerzet. Ik zie ook hierin je probleem niet zo.

  En dan toch maar even naar de lijst van de 50 wetenschappers: Mijn sterke vermoeden is dat 90% van deze mensen met alle respect op detail niveau eerder moet afhaken dan Labohm. Voor mij hoeft dit niet een probleem te zijn en mogen deze mensen gezien hun staat van dienst als wetenschapper gerust hun conclusies trekken en hun opvatting, mening of geloof verkondigen.

  En als duidelijk antwoord op je vraag: Ik ben het geheel oneens met je conclusie.

 21. jules Says:

  over een periode van twaalf jaar vergelijk je enkel en alleen ruis. Die periode is statistische te kort om er een signaal uit te halen.

  om het even te illustreren : het is even zinvol als zeggen “gisteren was het warmer”. een twaalf jarige periode is ronduit betekenisloos.

  Temperatuur is overigens van meer factoren afhankelijk dan enkel maar CO2. Stellen dat de temperatuur ieder opeenvolgend jaar moet stijgen is stropopargumentatie want die andere factoren beïnvloeden de temperatuur ook. Het is geen toeval dat klimaatskeptici hun vergelijkingsperiode graag alten beginnen in 1998, toen de temp abnormaal hoog was tgv een El Nino.

 22. Chopin Says:

  Wat die laatste twaalf jaar betreft; als je de grafiek bekijkt ligt het voor de hand om dat als een fluctuatie te zien. Inderdaad.

  Wat interessant is zijn irrelevante temperatuurverlagende effecten die door sceptici als relevant worden gepost.

  Zoals het zonnevlekkenminimum dat er een tijdje (geweets) is. Als DAARDOOR de temp. lager ZOU zijn ( op hoog niveau welsiwaar) dan duidt dat natuurlijk erop dat het ERGER is gesteld met opwarming. Dat heb ik bij Rozendaal gepost die antwoordde dat in die tussentijd de zon zou kunnen veranderen; daar kwaam zijn warrige antwoord op mijn reactie in wezen op neer! Kan het nog gekker! Ik heb hem geantwoord dat het doen alsof je een antwoord hebt iets anders is dan een antwoord hebben. Elsevier weblog “Advies en Cramer..” van Rozendaal.

  Ik vraag me ook af hoe groot het koelende effect is van de kolencentrales in China. Elke week wordt er een nieuwe gebouwd daar heb ik gehoord. Dat geeft -in China- aardig wat stof.

  Verder wil ik aandacht vragen voor de bijna voortdurend foute logica van “sceptici”; los van de inhoud dus. Daarvoor moet je steeds de premissen die worden geleverd en de daaruit volgende conclusie bij elkaar leggen en even goed bekijken. Ik vind dat van groot belang.
  Ik heb me daar in reacties bij de “klimatosoof”, de website van Richel op gericht en ben na een aantal keren geblokt na een laatste woord van Richel als antwoord op een foute voortselling van mijn reacties.

  Ook nu heb ik de “logica” van Leon de Winter in zijn laatste blog bij Elsevier over klimaat bekeken en gereageerd; weerv de zelfde typisch “sceptische” drogredeneringen.

  Het is onbegonnen werk op alle fouten van de ijverige sceptici te reageren, maar ik vind dat de manier van redeneren daar ook goed in de gaten gehouden moet worden; vooral omdat onder “alarmisten” ( ook zo’n vervuilde term) deze vorm van corruptie naar mijn ervaren eigenlijk niet voorkomt.

 23. Chopin Says:

  Ter aanvulling i.v.m. zonnevlekkenminimum; dat wordt dus ook gebruikt door sceptici. Je zou je afvragen hoe. Maar dat gaat op de maniet van: wij mensen doen er niet toe, de natuur is veel machtiger en nu blijkt dat de zon weer een belangrijke factor is. De door mij genoemde veel belangrijker keerzijde wordt dan niet vermeld of beantwoord met zodanig verhulde onzin dat de gemiddelde Elsevier-lezer dat weer niet door heeft.

 24. JvdLaan Says:

  @Herman Vruggink
  Ik heb uw blog even gelezen, maar daar staat ook niets meer dan de voorverwarmde prak van de you-know-who. Ik zou zeggen, lees eens een echt wetenschappelijk artikel en niet die prak die vol fouten zit. Jullie geliefde Anthony Watts maakt zoveel uitglijders per week dat er niet eens meer tegenop te reageren valt. Lees bv eens http://tamino.wordpress.com/ of http://scienceblogs.com/deltoid/
  Het kan ook zijn dat u simpelweg de kennis ontbeert aangaande elementaire statistiek of natuurkunde. Ik zou dan gewoon zwijgen om verdere persoonlijk gezichtsverlies te voorkomen.
  Iets wat Hans Labohm veel eerder had moeten doen, maar hij heeft die kennis helemaal niet. Ja economie, maar dat heb ik altijd een totale non-wetenschap gevonden, met een voorspellend vermogen van een beursgorilla of beursdolfijn.
  Ook die site climategate is zo nietszeggend, ook weer dezelfde holle vaten klinken het hardst. Over de uitgelekte emails gaat het al niet meer, omdat daar uiteindelijk helemaal niets bijzonders in bleek te staan, behalve wat uit verband gerukte citaten. De verwijzingen (Watts, Delingpole, Erren, Labohm, McIntyre, Simon Rozendaal) op die site zeggen genoeg en dezelfde voortdurende anti-wetenschappelijke toon heeft helemaal niets met wetenschapsjournalistiek te maken (Crok is bij Mann 1998 blijven steken).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: