Reactie in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

by

De volgende reactie is verschenen in het april nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN; zie de pdf hier). Wordt vervolgd…

 

Kees le Pair eindigt zijn boekbespre­king van Jo Hermans Energie survival gids in NTvN 75-03 met een aantal boude uitspraken over klimaatver­andering. Zo zou volgens hem meer CO2 niet tot meer opwarming leiden, omdat het “CO2 gordijn al zo goed als dicht is”. Echter, de absorptiespectra van CO2 zijn helemaal niet verzadigd. En al zouden die in de lagere atmos­feer verzadigd zijn, dan zou meer CO2 in de hogere luchtlagen nog steeds leiden tot meer opwarming. Venus kan wellicht als voorbeeld dienen.

 

De zeespiegel stijgt nu met ongeveer 3 mm per jaar, ongeveer een factor 10 sneller dan in de afgelopen duizenden jaren. Ook daar slaat Le Pair de plank mis. Hij verwijt Hermans wat te ge­makkelijk op de koers van het IPCC te varen. Dat klinkt als een raar verwijt; per slot van rekening geven de IPCC rapporten een rigoreuze samenvat­ting van de wetenschappelijke kennis op het gebied van klimaatverande­ring. Le Pair gebruikt blijkbaar liever argumenten die al decennia geleden ontkracht zijn. Dubieus, maar het ver­klaart wellicht waarom hij geen heil ziet in zonne- en windenergie, zoals uit het eerste deel van zijn recensie blijkt. Als je het probleem ontkent, is de voorgestelde oplossing natuurlijk bij voorbaat onzinnig.

Tags: , ,

4 Responses to “Reactie in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde”

 1. Hans erren Says:

  Nee hoor Bart, de zeespiegel versnelt niet, er zit wat fluctuatie op voornamelijk omdat het wereldgemiddelde bepaald wordt door de Pacific, en die word weer gedicteerd door de ENSO oscillatie.

  De zee stijgt aan de Nederlandse kust al 150 jaar ongeveer 14 cm per eeuw. Dat kunnen wij gemakkelijk aan. Van deze stijging is ca 5 cm het gevolg van de daling van de Nederlandse bodem. Zeven cm per eeuw is het wereldgemiddelde zoals gemeten met stabiele getijdemeetstations.

  Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft vorig jaar die zeven cm per eeuw verhoogd tot 18 cm per eeuw. Deze verhoging is het gevolg van het toepassen van waarnemingen door middel van satellieten die beter midden op de oceaan kunnen waarnemen. Voor het noordzeebekken geven de satellieten 10 centimeter per eeuw aan, wat goed overeenkomt met de getijdewaarnemingen en bodemdaling in Den Helder.

 2. Bart Says:

  Hans, metingen laten toch echt zien dat de globale zeespiegel in de 20ste eeuw sneller is gaan stijgen dan in de paar duizend jaar daarvoor. Of the extra versnelling sinds begin jaren negentig het gevolg is van natuurlijke variabiliteit of echt een verandering van de trend betekent is niet met zekerheid te zeggen. In hoeverre die onzekerheid tot geruststelling leidt is persoonsgebonden.

  Le Pair schreef in het NTvN: “De zee steeg de laatste 20000 jaar ~ 120 m. Dat is 60 cm per eeuw, net als nu.” Hij doet hier net alsof de zeespiegel constant is gestegen gedurende die 20000 jaar; dat is niet zo. Het merendeel van die zeespiegelstijging vond plaats tussen 20000 en 8000 jaar geleden tijdens het einde van de laatste ijstijd. Sindsdien is de zeespiegelstijging veel kleiner geweest, tot het in de 20ste eeuw weer sneller ging. Zie bijvoorbeeld:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise:
  Based on geological data, global average sea level may have risen at an average rate of about 0.5 mm/yr over the last 6,000 years and at an average rate of 0.1 to 0.2 mm/yr over the last 3,000 years.

  http://www.knmi.nl/kenniscentrum/zeespiegelstijging/#Inhoud_3: Wereldwijd is de zeespiegel gedurende de twintigste eeuw gestegen met ongeveer 1.8 millimeter per jaar (12 tot 22 centimeter in totaal). De zeespiegel stijgt de laatste jaren sneller: satellietmetingen laten een zeespiegelstijging van ruim 3 millimeter per jaar zien voor de periode 1993-2005.

  http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/FAQ/wg1_faq-5.1.html:
  Frequently Asked Question 5.1: Is Sea Level Rising?
  Yes, there is strong evidence that global sea level gradually rose in the 20th century and is currently rising at an increased rate, after a period of little change between AD 0 and AD 1900.

 3. Kees le Pair Says:

  Beste Bart, de reactie op je webstek is heel wat beter dan die in het NTvN door de redactionele lengtebeperking. Nu kon ik tenminste van je wetenschappelijke argumenten kennisnemen. Zelf ben ik intussen ook heel wat wijzer geworden van gesprekken met Hans Erren & Henk de Bruin. Ik zal de tekst op mijn eigen stek daarom aanpassen. Ik wist dat atmosferische processen te complex zijn voor eenduidige conclusies. Nu heb ik meer zicht op hoe complex. Heb je wel eens bedacht, hoeveel spijt wij van zgn. ‘non regret’ maatregelen kunnen krijgen?

 4. Bart Says:

  Beste Kees, dankjewel voor je reactie hier. Mijn reactie in het NTvN was kort, maar kwam in feite op hetzelfde neer als dit tweede stukje, waar ik wat dieper op de zaken inga.

  Mijn korte reactie in het NTvN was ingegeven door mijn verbazing over de stelligheid waarmee u (als geleerde op een ander gebied) allang ontkrachte argumenten poneerde. Ik ben aangenaam verrast met uw nieuwe inzichten.

  Het voortgaan op de huidige weg (wat betreft emissies) kan naar mijn mening tot veel meer spijt leiden dan het reduceren van die emissies. Daarover kan men inderdaad van mening verschillen, maar dan liefst zonder de wetenschappelijke kennis over het klimaatprobleem te kort te doen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: